ច្បាប់

2015-07 ច្បាប់ស្តីពី ភតិសន្យាពិសេស

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ ច្បាប់ស្តីពី ភតិសន្យាពិសេស

2014-09 ច្បាប់ស្តីពី ធានារ៉ាប់រង

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖  ច្បាប់ស្តីពី ធានារ៉ាប់រង

2007-12 ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

2006-06 ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

1996-10 ច្បាប់ស្តីពី សញ្ជាតិ

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ ច្បាប់ស្តីពី សញ្ជាតិ

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top