ត្រីមាសទី ២

ព្រឹត្តិបត្រមេធាវី
លេខ ២១
ខែ មេសា-មិថុនា​ ឆ្នាំ ២០១៩
រក្សាសិទ្ធិ © 2019 គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែនបាន សេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។
ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។

មាតិកា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
១. សារពីប្រធានគណៈមេធាវី៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
ផ្នែក រដ្ឋប្បវេណី
២.អចលនវត្ថុ និងផលភោគក្រោមក្រមរដ្ឋប្បវេណី ដោយលោក រ៉ា សុផាន់ណារិទ្ធ ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
ផ្នែក អន្តរជាតិ
៣.តើការព្រមព្រៀងទាំងអស់ត្រូវឆ្លងការអនុម័ត្យល់ព្រមពីសភាដើម្បីអោយកម្ពុជាក្លាយជាភាគីឬ? ដោយ​ បណ្ឌិត មាស បូរ៉ា និង លោក ម៉ៅ គីមប៉ាវ ៖​ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
ផ្នែក ជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌
៤.សិទ្ធិទទួបានការជំនុំជម្រះក្តី ដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា​ ដោយ​ លោក សយ គីមសាន ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
សកម្មភាពរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញឯកសារ
ប្រសិនបើលោក លោកស្រីមានបំណងទាញយកអត្ថបទទាំងមូលនៃព្រឹត្តិបត្រនេះ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top