ច្បាប់

2015-12 ច្បាប់ស្តី ស្ថិតិ

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ ច្បាប់ស្តី ស្ថិតិ

2009-06 ច្បាប់ស្តីពី ទេសចរណ៍

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ ច្បាប់ស្តីពី ទេសចរណ៍

2006-12 ច្បាប់ស្តីពី កាតព្វកិច្ចយោធា

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ ច្បាប់ស្តីពី កាតព្វកិច្ចយោធា

2005-10 ច្បាប់ស្តីពី បណ្ណសារ

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ ច្បាប់ស្តីពី បណ្ណសារ

1995-07 ច្បាប់ស្តីពី របបសារព័ត៌មាន

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ ច្បាប់ស្តីពី របបសារព័ត៌មាន

1994-08 ច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ ច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍

ទំនាក់ទំនងសង្គម

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

អាស័យដ្ឋាន

Highlights info row image អគារកាច់ជ្រុងផ្លូវ ១១២៩ និងផ្លូវ១៩៣០ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Highlights info row image​ 023 622 7070

ទីតាំង

Top