ត្រីមាសទី ២

លេខ ១៧
ខែ មេសា-មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨
រក្សាសិទ្ធិ © 2018 គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែនបាន សេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។
ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។

មាតិកា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
១. សារពីប្រធានគណៈមេធាវី៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
ផ្នែក រដ្ឋប្បវេណី
២.ការស្មុំកូន ដោយលោក ខន សុខេង ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
ផ្នែក ការងារ
៣. ការរំលាយកិច្ចសន្យាមិនកំណត់ថេរវេលា ដោយលោកមេធាវី ហំ ភា ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
ផ្នែក ពាណិជ្ជកម្ម
៤. យុត្ថាធិការរបស់តុលាការ ក្នុងបណ្ដឹងបញ្ជូនវិវាទទៅមជ្ឈត្តការពាណិជ្ជកម្ម ដោយលោក សឹម សុរិយ៉ា ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ
សកម្មភាពរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញឯកសារ
ប្រសិនបើលោក លោកស្រីមានបំណងទាញយកអត្ថបទទាំងមូលនៃព្រឹត្តិបត្រនេះ៖ សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយកឯកសារ

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top