បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តស្វាយរៀង

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 ប៉ិច ឈឿត ប្រុស 1954-07-30 ប្រធាន  
2 លាង សួគិ ប្រុស 1969-08-05 អនុប្រធាន 012 984 984
3 ផង់ សាម៉ុន ប្រុស 1951-04-05 អនុប្រធាន 012 959 922
4 សួន សំណាង ប្រុស 1965-08-11 ចៅក្រម 012 913 515
5 ហម ម៉េងសែ ប្រុស 1964-12-14 ចៅក្រម  
6 ឃី ឆៃ ប្រុស 1969-02-03 ចៅក្រម 012 946 728
7 គឹម ហេង ប្រុស 1974-01-10 ចៅក្រម  
8 សុខ លី ប្រុស 1972-05-15 ចៅក្រម  
9 ឡុង កេសភីរម្យ ប្រុស 1972-02-10 ចៅក្រម  
10 កៀង សុន្ទរោ ប្រុស 1973-05-04 អគ្គព្រះរាជអជ្ញារង  
11 ហ៊ឹង ប៊ុនជា ប្រុស 1955-09-05 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 996 445
12 សំ សារុន ប្រុស 1953-01-07 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 898 779

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top