សុន្ទរកថាប្រធានគណៈមេធាវី

១. សុន្ទរកថា របស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងពិធីបើកមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី២៧ របស់គណៈមេធាវី (ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២)

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ មើល/ទាញយក


២. សុន្ទរកថា របស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងពិធីបិទមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី២៧ របស់គណៈមេធាវី (ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២)

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ មើល/ទាញយក


៣. សុន្ទរកថា របស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្តិទី១៤ (ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២)

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ មើល/ទាញយក


៤. សុន្ទរកថាគន្លឹះរបស់ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា ប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងវេទិកាសហប្រតិបត្តិការ ច្បាប់ចិន-អាស៊ានលើកទី៤ ( ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២)

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ មើល/ទាញយក


Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top