បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តរតនគិរី

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 លូ ស៊ូសម្បត្តិ ប្រុស 1964-11-01 ប្រធាន  
2 ថោ សារ៉ន ប្រុស 1951-08-13 អនុប្រធាន  
3 ឯក ប៉ូលីហ្វីល ប្រុស 1973-08-18 ចៅក្រម  
4 អ៊ី សុវណ្ណ ប្រុស 1971-09-12 ចៅក្រម  
5 ជ័យ មាលា ប្រុស 1981-11-13 ចៅក្រម  
6 ឡុច ឡៅ ប្រុស 1973-10-20 ចៅក្រម  
7 លាវ ស្រេង ប្រុស 1971-05-12 ព្រះរាជអជ្ញា  
8 រស់ សារាំ ប្រុស 1983-07-09 ព្រះរាជអជ្ញារង  
9 លិន សៀង ប្រុស 1956-06-18 ព្រះរាជអជ្ញារង  
10 ជា សុភ័ក្រ្ក ប្រុស 1974-03-07 ព្រះរាជអជ្ញារង  
11 ម៉ម វ៉ាន់ដា ប្រុស 1981-10-19 ព្រះរាជអជ្ញារង  

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top