ត្រីមាសទី ១

 

ព្រឹត្តិបត្រមេធាវី

លេខ ២៤
ខែ មករា-មីនាឆ្នាំ ២០២០
រក្សាសិទ្ធិ © 2020គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែនបាន សេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។
ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។

សូមជម្រាបជូនលោក លោកស្រីជ្រាបថា ព្រឹត្តិបត្រត្រីមាសទី៣នេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងត្រីមាសទី១ លេខ ២៤ពីខែ មករា-មីនា ឆ្នាំ ២០២០។ សូមចុចតំណភ្ជាប់នេះដើម្បីមើលអត្ថបទនេះ។

ត្រីមាសទី ២

ព្រឹត្តិបត្រមេធាវី

លេខ ២៥
ខែ មេសា-មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០
រក្សាសិទ្ធិ © 2020គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែនបាន សេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។
ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។

សូមជម្រាបជូនលោក លោកស្រីជ្រាបថា ព្រឹត្តិបត្រត្រីមាសទី១នេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងត្រីមាសទី២ លេខ ២៥ពីខែ មេសា-មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០។ សូមចុចតំណភ្ជាប់នេះដើម្បីមើលអត្ថបទនេះ។

ត្រីមាសទី ៣

ព្រឹត្តិបត្រមេធាវី

លេខ ២៦
ខែ កក្តដា-កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០
រក្សាសិទ្ធិ © 2020គណៈមេធាវី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
មតិដែលសំដែងនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រនេះ គឺជាមតិរបស់អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ ហើយមិនមែនបាន សេចក្តីថាឆ្លុះបញ្ចាំងនូវទស្សនៈរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេ។
ស្រប​តាមគោលការណ៍សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិ ដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះ និងមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈមេធាវីគាំទ្រឱ្យមានភាពចម្រុះនៃមតិនានា។

សូមជម្រាបជូនលោក លោកស្រីជ្រាបថា ព្រឹត្តិបត្រត្រីមាសទី២នេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងត្រីមាសទី៣ លេខ ២៦ពីខែ កក្តដា-កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០។ សូមចុចតំណភ្ជាប់នេះដើម្បីមើលអត្ថបទនេះ។

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top