បញ្ជីរាយនាមចៅក្រមតុលាការ-អយ្យការខេត្តបបាត់ដំបង

ល.រ នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំនើត ឋានៈ ទូរសព្ទ័
1 នៅ យ៉ារ័ត្ន ប្រុស 1965-12-05 ប្រធាន 012 866 643
2 កឹម រ៉ាវី ប្រុស 1968-02-10 អនុប្រធាន  
3 គឺម ម៉េង ប្រុស 1975-06-06 ចៅក្រម  
4 ប្លុង វិសាល ប្រុស 1975-03-17 ចៅក្រម  
5 សាអឿន កោសល្យមុនី ប្រុស 1970-07-29 ចៅក្រម  
6 ថ្លាង ផាណែត ស្រី 1982-08-09 ចៅក្រម  
7 ទ្រី សុភ័ត ប្រុស 1978-06-15 ចៅក្រម 012 525 257
8 អ៊ុក សុវណ្ណារិទ្ធ ប្រុស 1981-06-26 ចៅក្រម 012 666 760-016 888 780
9 នួន សាន ប្រុស 1972-08-05 ព្រះរាជអជ្ញា  
10 កូយ កាន់យ៉ា ប្រុស 1974-09-12 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 678 293
11 ឡុង ហុកម៉េង ប្រុស 1973-10-13 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 799 953
12 តូច សុភក្តី ប្រុស 1981-05-25 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 988 887
13 ហេង លុយ ប្រុស 1979-09-03 ព្រះរាជអជ្ញារង 012 505 526
14 ហ៊ីង ប៊ុនថន ប្រុស 1974-05-25 ព្រះរាជអជ្ញារង

Social Network

 Facebook
 LinkIn
 Twitter
 RSS
 Google+

Location

Highlights info row image Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
Highlights info row image​ 023 622 7070

Location

Top